دفاع باشگاه سپاهان از شایان مصلح

کامنت منتشر شده، از سوی شایان مصلح نبوده و با توجه به پیگیری‌های انجام شده این موضوع توسط یکی از صفحاتی که منتسب به او بوده منتشر شده است.شایان مصلح در توییتر فعالیتی ندارد

دفاع باشگاه سپاهان از شایان مصلح
کامنت منتشر شده، از سوی شایان مصلح نبوده و با توجه به پیگیری‌های انجام شده این موضوع توسط یکی از صفحاتی که منتسب به او بوده منتشر شده است.شایان مصلح در توییتر فعالیتی ندارد