جدیدترین استفتاء از رهبر انقلاب دربارۀ ذبح و قربانی

رهبر انقلاب به استفتائی با موضوع قربانی حیوان و تقسیم گوشت آن میان نیازمندان پاسخ فرمودند.

جدیدترین استفتاء از رهبر انقلاب دربارۀ ذبح و قربانی
رهبر انقلاب به استفتائی با موضوع قربانی حیوان و تقسیم گوشت آن میان نیازمندان پاسخ فرمودند.