تست پرتاب موشک اسپیس ایکس خلاف قوانین بود

سازمان هوانوردی فدرال آمریکا درباره آزمایش نمونه اولیه موشک استارشیپ در ماه گذشته تحقیقاتی انجام می دهد. این آزمایش خلاف قوانین مجوز آزمایش بوده است.

تست پرتاب موشک اسپیس ایکس خلاف قوانین بود
سازمان هوانوردی فدرال آمریکا درباره آزمایش نمونه اولیه موشک استارشیپ در ماه گذشته تحقیقاتی انجام می دهد. این آزمایش خلاف قوانین مجوز آزمایش بوده است.