برگزاری سه رزمایش همزمان در اقیانوس آرام

با اوج گرفتن تنش ها در شرق آسیا کشورهای چین، آمریکا و تایوان در حال برگزاری رزمایش همزمان در بخش‌های مختلف اقیانوس آرام هستند.

برگزاری سه رزمایش همزمان در اقیانوس آرام
با اوج گرفتن تنش ها در شرق آسیا کشورهای چین، آمریکا و تایوان در حال برگزاری رزمایش همزمان در بخش‌های مختلف اقیانوس آرام هستند.