ایجاد کارگروه مشترک نظامی و دفاعی بین ایران و تاجیکستان

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: گروه کاری مشترکی بین نیروهای مسلح ایران و تاجیکستان ایجاد می‌شود و این کارگروه آینده روابط نظامی و دفاعی دو کشور را ترسیم و برنامه ریزی می‌کند.

ایجاد کارگروه مشترک نظامی و دفاعی بین ایران و تاجیکستان
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: گروه کاری مشترکی بین نیروهای مسلح ایران و تاجیکستان ایجاد می‌شود و این کارگروه آینده روابط نظامی و دفاعی دو کشور را ترسیم و برنامه ریزی می‌کند.