اولین برد فصل خنت بدون محمدی

خنت بلژیک در غیاب ملی‌پوش ایرانی خود برابر میشلن به برتری رسید.

خنت بلژیک در غیاب ملی‌پوش ایرانی خود برابر میشلن به برتری رسید.