ابلاغ توقف تورهای ترکیه از ۱۸ فروردین به شرکت های هواپیمایی و آژانس ها + سند

ابلاغ توقف تورهای ترکیه از ۱۸ فروردین به شرکت های هواپیمایی و آژانس ها + سند