آیا فوتبال ایران دقیقه ۹۰ از حکم تعلیق فیفا گریخت؟ / فیفا تا ساعت ۱۷:۲۰ جمعه؛ تا این لحظه چیزی از تهران نرسیده! / حذف وزیر ورزش و شرط ده ساله مدیریت از اساسنامه فدراسیون

مهمترین بندی که فیفا را در مقایل اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران حساس کرده بود، بند حضور وزیر ورزش بین اعضای مجمع این فدراسیون و حق رای وی برای انتخاب رییس فدراسیون بود؛ هرچند رای وزیر و معاون وی، تنها دو رای در مجمع فدراسیون فوتبال محسوب می‌شد، همین سهم اندک هم مورد قبول فیفا نبود. با وجود ادعای نبی، فیفا می‌گوید تا عصر امروز هم پیش نویس جدید به دستش نرسیده.

آیا فوتبال ایران دقیقه ۹۰ از حکم تعلیق فیفا گریخت؟ / فیفا تا ساعت ۱۷:۲۰ جمعه؛ تا این لحظه چیزی از تهران نرسیده! / حذف وزیر ورزش و شرط ده ساله مدیریت از اساسنامه فدراسیون
مهمترین بندی که فیفا را در مقایل اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران حساس کرده بود، بند حضور وزیر ورزش بین اعضای مجمع این فدراسیون و حق رای وی برای انتخاب رییس فدراسیون بود؛ هرچند رای وزیر و معاون وی، تنها دو رای در مجمع فدراسیون فوتبال محسوب می‌شد، همین سهم اندک هم مورد قبول فیفا نبود. با وجود ادعای نبی، فیفا می‌گوید تا عصر امروز هم پیش نویس جدید به دستش نرسیده.