آمار مرگ کرونا، کالدرون را از جشن پرسپولیس فراری داد

به نظر می رسد کالدرون با دیدن آمار مرگ و مبر در ایران و بخصوص تهران تغییر عقیده داده است و یا از اساس آن مصاحبه خیالی تنظیم شده بود.

آمار مرگ کرونا، کالدرون را از جشن پرسپولیس فراری داد
به نظر می رسد کالدرون با دیدن آمار مرگ و مبر در ایران و بخصوص تهران تغییر عقیده داده است و یا از اساس آن مصاحبه خیالی تنظیم شده بود.